PATRON - licencjonowany zarządca nieruchomości od 2000 roku
zdj glowa

przykład umowy

Przykłąd Umowy o administrowanie nieruchomością wspólną.

§ 1.

 1. Strony stwierdzają, że przedmiotowa nieruchomość wspólna składa się z działki gruntowej oznaczoną nr ewid. , oraz domu mieszkalnego o łącznej powierzchni mieszkań m2- stosownie do treści zapisów w dziale …….. ksiąg wieczystych KW nr prowadzonych dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-……………….
 2. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o „Wspólnocie” skrót ten oznacza Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. w Warszawie.

§ 2.

Zarząd Wspólnoty zleca administrowanie nieruchomością w sposób określony w niniejszej umowie i na zasadach określonych przepisami prawa polskiego, a Administrator powyższy obowiązek przyjmuje.

§ 3.

Czynności Administratora nieruchomości obejmują:

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach wynajmowanych.
 2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 3. Zlecenie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 4. Utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości określanego w § 1 Umowy, chodnika, połowę szerokości drogi przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw; do obowiązków Administratora należy zawieranie umów, związanych z realizacją tego zadania poprzez angażowanie dozorcy lub wybór innej formy działania.
 5. Przygotowanie do zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 6. Przygotowanie do zawarcia umów na dostawę usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np., domofon).
 7. Zlecanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, co, zimnej wody, domofonu,
 8. Usuwania awarii i ich zabezpieczenie na warunkach określonych w § 6 umowy.
 9. Przedstawienie do akceptacji przez Zarząd ofert na ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczenie Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej.
 10. Za akceptacją Zarządu Wspólnoty opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających do nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 11. Zawierania umów w imieniu Wspólnoty o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3 ÷ 9 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywania w przypadkach gospodarczo uzasadnianych.
 12. Przy uczestnictwie Zarządu Wspólnoty odbiór budynku wraz z infrastrukturą od dotychczasowego zarządcy pod względem formalno-prawnym oraz technicznym.
 13. Odbiór oraz akceptacja wykonywania napraw zleconych w nieruchomości.
 14. Łącznie z Zarządem Wspólnoty reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami i poza sądami.
 15. Przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 16. Przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu - w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej.
 17. Przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, a którym mowa w pkt. 16 - w tym rozliczeń funduszu remontowego.
 18. Dokonywanie na bieżąco wszystkich rozliczeń Wspólnoty oraz dokonywanie płatności poprzez: przygotowanie przelewów, dostarczenie do podpisu dwóm członkom Zarządu Wspólnoty, złożenie dyspozycji przelewu, potwierdzenia dokonania płatności.
 19. Prowadzenie księgowości.
 20. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej do końca I kwartału.
 21. Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 22. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali ­dotyczących zameldowania, dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.
 23. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną - w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali i świadczeń określonych w § 4 ust. 2 umowy, a po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości i przyjęciu przez zebranie Wspólnoty sprawozdania finansowego - w formie wpłat uzupełniających zaliczki ustalone przez Zarząd.
 24. Za akceptacją Zarządu Wspólnoty windykacja opłat od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.
 25. Przygotowanie wymaganych prawem uchwał i innych dokumentów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty i Zarządu Wspólnoty.

§ 4.

 1. Opłaty wnoszone przez właścicieli lokali będą pokrywały koszty składające się z:

  A. Zaliczki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, w skład których wchodzą:

  1. wynagrodzenie Administratora
  2. wydatki na utrzymanie czystości i porządku (dozorca, sprzęt, środki czystości),
  3. ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
  4. podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,
  5. opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody - w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
  6. wydatki na bieżące naprawy i konserwacje,
  7. koszty eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw urządzeń na nieruchomości wspólnej - domofonu, śmietnika, urządzeń wentylacji i innych urządzeń nie wymienionych w pkt.5, 6 i 7, a stanowiących współwłasność9) właścicieli lokali:

  Koszty wymienione w dziale A rozlicza się w stosunku do 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali.

  B. Zaliczki na Wyodrębniony Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, z którego pokrywane będą koszty remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji nieruchomości wspólnej.
  Koszty wymienione w dziale B rozlicza się w stosunku do 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali.

 2. Na mocy niniejszej umowy Administrator jest upoważniony do pobierania na rzecz Wspólnoty opłat za. tzw. świadczenia obejmujące dostawy do lokali właścicieli zimnej (z.w.) centralnego ogrzewania (co),oraz wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków z lokalu. Opłata za z.w, oraz odprowadzenie ścieków z lokalu wg faktycznego zużycia wskazanego przez liczniki w poszczególnych lokalach lub licznika głównego, natomiast wywóz śmieci w stosunku do liczby osób zamieszkałych lub zatrudnionych na stałe w lokalu, co w stosunku do m2 powierzchni lokalu. Postanowienia pkt. 2 nie dotyczą opłat, które są wnoszone bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 3. Strony ustalają, że w przypadku podwyższenia lub obniżenia cen z.w, co i energię elektryczną, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz za inne usługi wpływające na wysokość opłaty - zapłata zostanie proporcjonalnie podwyższona lub obniżona od dnia zmiany cen - przez Administratora za akceptacją Zarządu Wspólnoty. Administrator ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właścicieli lokali o dokonanej podwyżce lub obniżce.
 4. Administrator będzie na bieżąco analizował koszty eksploatacyjne i w przypadku przekroczenia zaplanowanych zaliczek niezwłocznie powiadomi Zarząd Wspólnoty i przedstawi nowe naliczenia.

§ 5.

 1. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania remontu lub modernizacji budynku wyłącznie za akceptacją Zarządu Wspólnoty oraz na podstawie planu gospodarczego zatwierdzonego prawomocną uchwałą właścicieli lokali. Postanowienia to nie dotyczy stanów wyższej konieczności.
 2. Zarząd Wspólnoty dysponuje Funduszem Remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej wyłącznie w ramach planu gospodarczego lub pełnomocnictwa udzielonego uchwałą właścicieli lokali.

§ 6.

W przypadku niespodziewanej awarii, przekraczającej zakres bieżących konserwacji, Administrator powinien samodzielnie z posiadanych środków usunąć awarię i tymczasowo ją zabezpieczyć w taki sposób, aby umożliwić funkcjonowanie urządzenia. W przypadku, kiedy rozwiązania zabezpieczenia tymczasowego są nieuzasadnione względami ekonomicznymi, Administrator powinien dokonać naprawy docelowej. Administrator niezwłocznie powiadomi Zarząd Wspólnoty i złoży informacje o skutkach awarii wraz z rozliczeniem kosztów naprawy. W takich przypadkach Zarząd Wspólnoty pokryje koszty usunięcia awarii i jej zabezpieczenia ze środków funduszu remontowego.

§ 7.

Zarząd Wspólnoty ma prawo kontrolować pracę Administratora poprzez pełen wgląd do dokumentacji Wspólnoty.

§ 8.

 1. Administrator wykonuje czynności za wynagrodzeniem netto w wysokości: .... zł/m2 x m2, co daje zł miesięcznie (słownie: zł ....), płatne do 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, na podstawie faktury.
 2. Administrator otrzymuje wynagrodzenie określone w pkt. l za samodzielne i bezpośrednie wykonanie czynności wymienionych w § 3 pkt. l, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 .
 3. Administrator otrzymuje wynagrodzenie określone w pkt. 1 również za prawidłowy nadzór nad wykonaniem czynności wymienionych w § 3 pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Administrator może powyższe czynności zlecić osobie albo osobom fizycznym lub prawnym na podstawie umowy zawieranej przez niego.

§ 9.

Administrator zobowiązuje się przestrzegać Ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).

§ 10.

Osobą upoważnioną przez Administratora do kontaktów ze Wspólnotą jest: ....

§ 11.

 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia warunków umowy na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 12.

Zmiana umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Po zakończeniu wykonania umowy Administrator zobowiązany jest do:

 1. sporządzania w terminie 1 miesiąca (z udziałem Zarządu) protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego:
  a) stanu technicznego nieruchomości,
  b) stanu zobowiązań i praw wspólnoty;
 2. niezwłocznego przekazania wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości i spraw wspólnoty - w tym dokumentacji budowlanej, dotyczącej strony prawnej nieruchomości i zawartych w imieniu wspólnoty umów.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (z późn. zm.) o własności lokali, ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o rachunkowości, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 15.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Wspólnoty.

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 17.

Umowa obowiązuje od .... roku

PATRON,
Wejnerta 12, 02-619 Warszawa,
Tel/Fax: 22 844 26 91,
biuro@FZNpatron.pl

Nasze cele przy zarządzaniu nieruchomością:

 • satysfakcjonujące wyniki finansowe nieruchomości,
 • utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym,
 • ułatwienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu nieruchomości,
 • pozytywne postrzeganie właściciela wśród właścicieli innych nieruchomości,
 • zwracanie uwagi na rzeczy, które w przyszłości mogą mieć wpływ na funkcjonowanie nieruchomości.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa