PATRON - licencjonowany zarządca nieruchomości od 2000 roku
zdj glowa

współpraca - krok po kroku

Celem wspólnoty i jej obowiązkiem jest zorganizowanie sprawnego funkcjonowania budynku i samofinansowania jej działalności.

Zadaniem firmy jest sprostanie wymaganiom stawianym przed zarządem przez Wspólnotę w świetle "Ustawy o własności lokali". Dla realizacji zapisów ustawy niezbędne jest, zatem zawarcie umowy, w której na administratora zostaną nałożone czynności wynikające z trzech podstawowych etapów w pracy Wspólnoty i jej Zarządu:

Etap I - Przygotowawczy

 1. Przejęcie od realizatora budynku wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem
 2. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości.
 3. Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Wystąpienie o nadanie Wspólnocie numerów identyfikacyjnych.
 5. Zgłoszenie w odpowiednim Urzędzie Skarbowym faktu powstania Wspólnoty i miejsca przechowywania dokumentacji finansowej wraz ze złożeniem stosownych deklaracji.
 6. Wyodrębnienie dla Wspólnoty konta bankowego.
 7. Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych umów.
 8. Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie budynku.
 9. Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.
 10. Zaproponowanie Wspólnocie statutu i regulaminu.
 11. Przedłożenie propozycji regulaminu korzystania z pomieszczeń rekreacyjnych.
 12. Wynegocjowanie i zawarcie umowy, w imieniu Wspólnoty, na nadzór i ochronę Nieruchomości.

Etap II - bieżąca praca Wspólnoty

 1. Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty.
 2. Ułożenie i wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy a własności lokali.
 3. Ustalenie wysokości składki na fundusz remontowy (po akceptacji Zarządu Wspólnoty).
 4. Ustalenie regulaminu Wspólnoty i regulaminu porządku domowego (po akceptacji Zarządu Wspólnoty).
 5. Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty.
 6. Organizacja zebrań członków Wspólnoty (przygotowanie, prowadzenie, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań).
 7. Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami administracji Państwowej i Sądami powszechnymi.
 8. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości
 9. Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty (np. dzierżawa powierzchni reklamowych).

Etap III - długofalowe działania

 1. Ułożenie planu konserwacyjnego nieruchomości.
 2. Zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości.
 3. Składanie Zarządowi Wspólnoty sprawozdań finansowych i rzeczowych z prowadzonej obsługi wraz z przygotowaniem sprawozdań dla członków Wspólnoty.

PATRON,
Wejnerta 12, 02-619 Warszawa,
Tel/Fax: 22 844 26 91,
biuro@FZNpatron.pl

Nasze cele przy zarządzaniu nieruchomością:

 • satysfakcjonujące wyniki finansowe nieruchomości,
 • utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym,
 • ułatwienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu nieruchomości,
 • pozytywne postrzeganie właściciela wśród właścicieli innych nieruchomości,
 • zwracanie uwagi na rzeczy, które w przyszłości mogą mieć wpływ na funkcjonowanie nieruchomości.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa